.......................................

 

Kontakty:

Pro objednání kurzů, seminářů, přednášek, zkoušek a dotazů k těmto tématům pište na mail:

 

SDRUŽENÍ  FYZICKÝCH OSOB

Ing. Václav KOKEŠ
IČ:  01049372
DIČ: CZ6204130207
Tel.: +420 724 095 790

Mgr. Petra Vostrčilová
IČ:   49314629
DIČ: CZ6858171254
Tel.: +420 778 702265

Sídlo
V Aleji 551
56169 Králíky
 č. 107-3247470227/0100 

 

 

Program Z 1


(určený pro výkonné pracovníky SBS)

Program seznámí výkonné pracovníky SBS se základními požadavky na výkon činností u SBS, základy profesních dovedností, základy firemní kultury, základy psychologie
Doba trvání – 8 hodin


Obsah
 • Základní požadavky na výkon pracovníků SBS
 • Základy etiky a estetiky
 • Základy verbální a neverbální komunikace, tipování osobnosti
 • Jednotlivé vlivy, působící na výkon pracovníka SBS
 • Vliv prostředí, kde je výkon prováděn
 • Vliv pracovního kolektivu
 • Vliv psychické pohody, pocitů sebeuspokojení, důležitosti a úspěchu
 • Vliv psychické pohody
 • Člověk a stres
 • Vliv stresu na řešení krizových situací při provádění zákroků a opatření
 • Bezpečnost a ochrana zdraví při činnosti pracovníka SBS
 • Základy činnosti při plnění úkolů spojených s mimořádnými událostmi (požár, živelná pohroma, úrazy el. proudem a úrazy obecně, bezpečnostní incidenty atd.)

 

Každému z výše uvedených témat je určena přibližně jedna vyučovací hodina (45 minut).  Pracovník získá základní znalosti a dovednosti v příslušných oblastech, které mají rozhodující vliv na výkon pracovní činnosti


Školení je organizováno jak formou přednášek, tak i praktickou formou ve výcvikovém zařízení. Zaměstnanec získá základní informace a dovednosti v příslušných oblastech, které mají rozhodující vliv na profesionální výkon pracovníka SBS.

Školení je zakončeno zkouškou a získáním osvědčení  pomocného bezpečnostního  pracovníka na pracovní pozici:


Strážný  kód profesní  kvalifikace:  68-008-E


Na úvodní program Z 1 navazuje další cyklus školení, s označeními Z 1.1 až 1.8, které umožní dalším 8 hodinovým programem prohloubit základní znalosti o detailnější pohled na danou problematiku.


Navazující školení je možné dále rozšířit o další blok 8 hodin modelových situací vztahujících se k danému tématu. Navazující programy jsou určeny pro specialisty v jednotlivých oblastech, podle potřeb objednatele.